Znajdź nieruchomość

Wykonujemy wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw,
środków trwałych oraz
wartości niematerialnych.

Specjalizujemy się w wycenach przedsiębiorstw i ich składników majątkowych w procesach upadłościowych i naprawczych oraz w wycenach majątku wnoszonego do podmiotów gospodarczych.

Przy wycenach nieruchomości dla zabezpieczeń hipotecznych kredytów bankowych, przykładamy dużą wagę do krótkich terminów wykonania operatów szacunkowych.

Wykonujemy kilkaset operatów szacunkowych i opinii w skali roku. Dzięki świetnym fachowcom i ciągle aktualizowanej bazie transakcyjnej, jesteśmy w stanie wykonać najbardziej skomplikowaną wycenę nieruchomości.


Przedmiot wyceny

Sporządzamy wyceny:

01 Nieruchomości
 • niezabudowanych
 • zabudowanych (mieszkania, budynki,budynki w trakcie budowy, prognozy wartości po rozbudowie)
 • lokalowych (lokale mieszkalne, użytkowe)
 • komercyjnych (budynki biurowe, handlowe, usługowe, stacje paliw itd.)
 • przemysłowych (obiekty produkcyjno-magazynowe)
 • rolnych
 • zabytkowych
 • specjalnego przeznaczenia
 • wyceny wartości niematerialnych i prawnych
02 Praw majątkowych
03 Ograniczonych praw rzeczowych oraz praw zobowiązaniowych
 • prawa użytkowania, służebności, renty
 • prawa dożywocia
 • własnościowych spółdzielczych praw do lokalu mieszkalnego
 • spółdzielczych praw do lokalu użytkowego
 • inne
04 Szkód z tytułu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej (linii przesyłowych)
05 Wynagrodzeń za ustanowienie służebności przechodu i przesyłu
06 Wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Cel wyceny

Wyceniamy nieruchomości dla potrzeb:

 • własnych Klienta
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • wniesienia aportu
 • postępowań spadkowych
 • zniesienia współwłasności, podziału majątku
 • przekształceń własnościowych
 • sprawozdań finansowo-księgowych
 • upadłościowych i egzekucyjnych
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
 • ustalania opłat wywołanych zmianą planu zagospodarowania
 • ustalania opłat adiacenckich
 • naliczania opłat cywilno-prawnych
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • wywłaszczenia i prywatyzacji
 • ustalania wysokości odszkodowań
 • szacowania kosztów i efektywności inwestycji
 • określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu
 • inne

Operat szacunkowy

Wymagane dokumenty:

Lokal mieszkalny - nieruchomość lokalowa:

 • numer księgi wieczystej dla lokalu oraz dla części wspólnej nieruchomości/gruntu
 • wypis z rejestru lokali 

Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu
 • numer księgi wieczystej – jeżeli jest założona

Lokal mieszkalny / usługowy nabywany od dewelopera (w trakcie budowy):

 • numer numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • pozwolenie na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
 • dane powierzchniowo – kubaturowe

Działka niezabudowana:

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów

Dom mieszkalny:

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • określenie powierzchni użytkowej budynku
 • pozwolenie na budowę
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy

Dom mieszkalny w budowie:

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • pozwolenie na budowę
 • fragment projektu technicznego z parametrami technicznymi budynku
 • kosztorys prac budowlanych

Nieruchomości komercyjne (zabudowane):

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • obowiązujące umowy najmu
 • informacja na temat wydatków operacyjnych: zarząd nieruchomością, podatki, ubezpieczenie
  nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za wywóz nieczystości, itp.

Inne typy nieruchomości:

 • lista dokumentów jest ustalana indywidualnie z rzeczoznawcą majątkowym